Головна

Святий Йосафат Кунцевич – його життя і доба. Ч.-2

Screenshot_1913. – ЦЕРКВА В УКРАЇНІ Й БІЛОРУСІ В ДОБІ ЙОСАФАТА

Щоб зрозуміти постать Йосафата та його історичну ролю, вистачило б і досіль сказаного про добу Йосафата Кунцевича. Та щоб зрозуміти вміст його життя і зміст його діяльности, треба приглянутися ще положенню Українсько – Білоруської Церкви, зваживши загальне церковне тло Сходу і Заходу. Щойно з такого вгляду зможемо зрозуміти, чому жив і діяв Йосафат так, а не інакше, чому займався такими, а не іншими справами і проблемами.

а. – Стан західньої (латинської) Церкви. – Від початку другого тисячоліття історії Церкви до доби Йосафата, західня, латинська Церква (інакше можна б назвати: західній римський патріярхат) пережила дуже інтенсивну, а навіть бурхливу церковну і цивільну історію; у ній вона була замішана прямо чи непрямо, добровільно чи недобровільно, ступнево чи революційно та мусіла в ній брати активну участь і виконувати свою ролю, і церковну, і громадську, і політичну, і культурну.

Щоб не входити в подробиці, (Факти, події, дати в цьому розділі є загально знаним добром кожного підручника історії Церкви, і тому не подаємо окремої бібліографії) та дати загальний начерк, треба нпр. згадати, що в тому часі вона відбула аж десять Вселенських Соборів: Лятеранський перший (1123), другий (1139), третій (1179), четвертий (1215), Ліонський перший (1245), другий (1274), Вєнський (1311), Константський (1414), Фльорентійський (1437), Лятеранський п’ятий (1512), а вкінці наважніший – Тридентський (1545), який на передодні доби Йосафата тривав 18 років. Це показує інтенсивність церковного життя і важливість проблем, а одночасно виявляє історію формування католицького Заходу: силу його організації, стрункість церковного правопорядку, глибину католицької доктрини та політичну, культурну, громадську пов’язаність Церкви зі світом. У таких рамках слід пригадати головніші переживання, події, течії, труднощі, з якими стрінувся латинський Захід, які мусів пережити і розв’язати, та які залишили замітні сліди в цілому житті латинської Церкви і її членів. Тут маємо: скандальний поділ Сходу й Заходу в 1054 р.; хрестоносний рух на Схід між 1095 і 1275 рр., задуманий як офензива проти мусульманського світу, а згодом політично здеґенерований у наступ і на православний Схід (1200-1275); інґеренція февдального суспільства в церковні справи (1000-1200) і боротьба за так звану інвестицію чи “подавання духовних хлібів”; тут і боротьба між папством та імперією Заходу (XIII ст.); тут і турецька й татарська загроза для Европи; тут і так зв. “авініонська неволя” палату (1309-1377), і західня схизма довкола папства (1378-1415), і падіння Константинополя (1453); тут і відкриття нових світів та колоніяльна політика західніх держав (з 1492 р.); тут церковний та політичний протест: Німеччини (Лютер: 1517), із дальшими розгалуженнями в північних германських країнах; Швайцарії (Кальвін), із дальшими розгалуженнями на Францію (гуґеноти), а навіть на Угорщину й Литву; Англії (Генрих VIII) із дальшими розгалуженнями на англійську колоніяльну імперію (анґліканізм). Одночасно з тим постають і розвиваються різні духовні й релігійні течії, культурні прямування, соціяльні реформи – загально: єресі, з яких треба згадати доктрину альбіґензів, вальдензів, віклефітів, гуситів, лютеранів, кальвінів, анґліканів, щоб згадати тільки важніші й більше поширені, до яких треба долучити і цілий гуманістичний рух. Проти цих західніх “єресей” латинська Церква боронилася всіми доступними засобами: Вселенські Собори, постання нових місійних Чинів, опрацьована в схолястичних формах католицька наука; для боротьби з єрессю й надужиттям постала так зв. інквізиція, яка незабаром, під натиском політичних та інших сторонніх чинників, набрала зовсім відмінного характеру та була використана державним легалізмом, ставши з контрольного – явищем репресивним. (Про так. зв. Інквізицію написано цілу бібліотеку книг; однак є фактом, що тодішній громадський і державний устрій на Заході використав цю інституцію, яка мала чисто релігійні завдання, для вдержування громадського й політичного ладу в тодішній Европі; людська недосконалість, а то й пристрасті ще й збільшили недоладки тієї Інквізиції.)

Усі ці явища впливали на церковне і релігійне життя Заходу; здорово думаючі люди кликали за реформами, які однак виявлялися частковими, неповними і не мали відповідного дійового виконання. Виступ Лютра та Ген-риха VIII зрушив урешті уми в Церкві і поза нею: постав Тридентський Собор, який охопив цілість нових і старих нерозв’язаних проблем, та подав їх органічну й повну розв’язку. До тридентської церковної реформи знайшлися охотні, відповідні до вимог часу люди, і Европою пройшла повільним, але певним кроком католицька проти-реформа, яка набрала своїх питомих ціх і виявів саме в добу Йосафата (1550-1650). І події в Україні й у Білорусі, в суспільстві й у Церкві, були непрямим відгомоном західньої проти-реформи, знайшовши свої питомі вияви.

Це важливий факт, що похід католицької проти-реформи на європейський схід відбувся не прямим шляхом, але був перехоплений польським католицизмом, який злучив ЇЇ з ближчими національними інтересами і так пофальшував добре в основі діло. Та чи можна і треба звинувачувати в тому українських щиро намірених людей? Вони дуже скоро відсахнулись від такої допомоги, і станули на власні ноги. Нецілих 10 літ по Берестейськім Синоді польські державні й церковні круги вже втратили свої ілюзії, що українське католицтво стане помостом до латинства й польщини, і не мали охоти платити надто дорого за чисто церковну справу, жертвуючи для неї польськими національними інтересами. (Пор. нпр. Казимир Ходиніцкі, Православна Церква і Річпосполита Польська (по-польськи) Варшава 1934 р., стор. 356-416, де викладені події між 1597-1620 рр., пор. Грушевський, Історія України-Руси, т. VII, Київ 1909.) Вже з 1605 р. вони почали робити поступки кожному, хто задовольнявся тільки на шкоду українського католицизму, чи це була Московщина, чи козаччина, чи навіть заневолена турками Візантія. А в 1621-22 рр. польські духовні й цивільні круги поставили були навіть проект цілковитого залишення Берестейського З’єдинення, і в Римі, і в Варшаві, і в Вильні (Л. Сапіга; польський єпископат).

Католицька Церква латинського обряду в Польщі, в добу Йосафата, мала багато своєї внутрішньої праці для власної онови з занепаду, від єпископів починаючи, а на мирянах кінчаючи. Треба було в дусі тридентської реформи привернути авторитет єпископату, відв’язати його від чисто світських справ, від світової поведінки, амбіціонерства, лакімства; піднести їх духовну культуру, наладнати успішніше душпастирство й церковну адміністрацію, щоб постать єпископа з державного сенатора стала знову постаттю пастиря народу і батька клиру. Треба було піднести освіту клиру, усунути моральні недоліки, наладнати церковний правопорядок; вірний народ потребував кращого обучення у правдах віри (катехизм, проповідь), інтенсивнішого сакраментального життя (Покаяння, Євхаристія), усунення недоладків морального характеру, головно в подружньому й родинному житті. Всі ці справи були розхитані протестантськими ідеями, недостачею контролі, а передусім браком прикладу згори. І в тому відбувається католицька реформа в Польщі і на Литві, збоку єпископату, а передусім працею чернечих Чинів, які зростають числом, оновляються внутрі та виконують широку працю між клиром і народом; а перед тут вели – оо. Єзуїти, які на початку 17 ст. мають уже й на українських землях свої научні й виховні інститути (школи, колегії) в таких місцях як Ярослав, Луцьк, Замостя, Кам’янець, Вінниця, Бар, Перемишль, Берестя, Хвастів. Це були центри виховання майбутнього нового, по-тридентійського покоління, яке перебрало провід суспільства, Церкви й держави вже з перших десятиріч 17-го століття.

Однак здійснюючи тридентську реформу, саме в тому просторі до неї пристали деякі елементи, які огрожували її тривалість. Зокрема треба підкреслити деяку самозакоханість у слушності своєї справи, нетолерантність до інаковіруючих і інакодумаючих, незрозуміння католицькости Церкви та звуження її до латинських форм, сполягання на добре наладнану церковну адміністрацію, на зовнішні ефекти, тощо. Всі ці прикмети польської проти-реформи глибоко заторкнули українсько-білоруську східню Церкву, її психіку, спосіб думання, її побожність і її вияви; привели до непорозумінь між єпископами і між духовенством, до постійних спорів, обвинувачень з одного, а жалів із другого боку. Можна сказати коротко: католицька проти-реформа в Польсько-Литовській Державі в ділянці екклезіології не вдалася, ні в відношенні до східнього католицизму, ні в відношенні до східнього православ’я. І симптоми цієї невдачі, яка щораз поширювалася й поглиблювалася, маємо вже і в часах діяльности Йосафата; тому і його змагання за те, щоб опертися тому фальшивому розвиткові відносин проповіддю справжньої єдности в Церкві, не вдалися; (Пор. нпр. листи Йосафата до Лева Сапіги з 1622 р. в А. Г. Великий, Св. Йосафат: Документи беатифікації і канонізації, том І, Рим 1952, стор. 243-264; пор. там же, зізнання Станислава Косінського, полоцького єзуїта, на першому полоцькому беатифікаційному процесі в 1628 р.: ДБ, І, стор. 145-149; і ДБ, II, стор. 231-246 (зізнання на процесі 1637 р.).) особисто він приніс для цієї справи найвищу жертву, але від того відносини церковні між Сходом і Заходом у цілості не покращали. Але жертва Йосафата вимагає своєї реабілітації і своєї слушної оцінки, і з одного, і з другого боку. І може саме сьогоднішній екуменічний дух і атмосфера в світі до цього найкраще надаються.

б. – Стан східньої Церкви. – Східня Церква вступила в своє друге тисячоліття в формах, вироблених у часі першого тисячоліття, які ціхувалися різноманітністю: тобто як різні помісні Церкви. (Загальні дані можна знайти в підручниках історії Церкви, тому не подаємо знаної бібліографії.) Серед них, із рацій передусім Візантійської Імперії, і щодо сили, і щодо значення, і щодо структуральної досконалости – перше і провідне місце мала Церква візантійського обряду, кермована з Константинополя. Ця Церква вспіла об’єднати багато народів та довгі часи видержувати відосередні сили, які діяли на близькому Сході, на Балканах та в східній Европі. Посування арабського, а згодом отоманського світу на захід, спершу вилучило з-під її впливів дальший Схід та Африку, а згодом ступнево обмежувало її впливи і в малій Азії, і на Балканах, і в східній Европі. І так, крім канонічно-правного відсепарування в 1054 р., на фактичне відсепарування Сходу від Заходу ще більше вплинув турецький світ, який втиснувся між Схід і Захід, і Церква Західня і Східня жили своїм відмінним, відсепарованим життям, своїми окремими проблемами, які старалися ладнати кожна окремо. І коли на Заході струнко сформулувалася зорганізована латинська Церква, з окремим правопорядком, культурою, доктриною (схолястика), тобто – Західня Церква як історичне поняття, на Сході такий розвиток став неможливий, і Візантійська Церква залишилася тільки однією з багатьох східніх Церков. Замітним є тут і той факт, що перед добою Йосафата, про яку говоримо, Східня, зглядно Східні Церкви не відбули жодного Вселенського Собору, для спільного розглядання проблем доктринальних, церковних, культурних, тощо. (Крім загальних політичних недогод і перешкод (поступ арабського й турецького світу), головною причиною було переконання, що роз’єднана Церква по лінії Схід-Захід, не може правно відбути вселенського Собору. Тому Східня Церква залишилася на становищі 7-го Вселенського Собору – Нікейського II (787 р.),- навіть пізніший спільний Собор – Фльорентійський (1437-1439) східня православна історіографія не вспіла до сьогодні вбудувати в свою історичну схему.) До 1450-их років ролю такого соборового авторитету заступав Константинопільський Патріярх, спертий на силу візантійської Імперії; але з падінням Імперії патріярша влада залишилася радше моральною як канонічного і церковного характеру.

За 500 літ історії другого тисячоліття між Східніми і Західньою Церквою постала глибока прірва не тільки церковного, але й загально духовного характеру. Зросло над міру чисто людське відокремлення: Схід і Захід уважався окремими цілостями, самовистачальними, з своїм життям, із своїми проблемами. Зросло взаємне незнання себе, а з тим взаємні підозри й недовір’я, а то й виразні обвинувачення. Потреба знайти спільний знаменик для співжиття і співпраці – зникла з свідомості одних і других, під натиском взаємних обвинувачень у єресях, та в почутті своєї справедливости і правди. І коли з одного боку існувала свідомість Сходу про неможливість відбути Вселенський Собор Церкви, з другого боку на Заході зросла нова свідомість – спроможносте говорити в ім’я цілої вселенної. З часом затратилася також свідомість одности Церкви, і були розроблювані різні теорії, для оправдання факту роз’єднання, які основувалися на теорії відколення чи відпаду (схизми) однієї чи другої частини Церкви від цілости; засобом направи лиха одна і друга сторона вважала – поворот другої до власного правовір’я чи православ’я. Тому спроби оновлення одности Церкви були роблені в тому часі не на якійсь новій, великій унійній ідеї, але під натиском нецерковних потреб, та в вимірах відчуття власної сили чи безсилля. Головною справою, яка наближала Церкви, – була загроза мусульманського світу й отаманської державности-імперії, і фактично всі спроби якогось зговорення відбулися перед 1450-им роком, тобто перед остаточним падінням візантійської Імперії; згодом спроби поєднання Церкви вже не повторилися, не тільки задля перешкод ставлених владою султанів, але також через брак ясної ідеї поєднання церковного спору між Сходом і Заходом. Хрєстоносна офензива західнього християнського світу проти мусульманского світу, замість стати великою об’єднуючою ідеєю та приспішити й уможливити церковне наближення й об’єднання, через змішання з різними нецер-ковними елементами, а головно з політичними калькуляціями, ще більше роз’єднала християнський Схід і Захід. Несмілим висновком цілого хрестоносного періоду (1095-1270) та кращого взаємопізнання була ліонська унійна спроба (1274), Михайла Палеолога (1261-1262) та патріярха Івана Векка (1275-1282). Також і потреба християнської дефензиви в XV ст. зібрала Схід і Захід до Фльоренції (1437), але не знайшла якоїсь органічної й тривалої розв’язки проблеми церковної одности та, з падінням Константинополя – впала сама собою, без якихсь окремих правних актів з одного чи другого боку: просто – відпала причина наближення й порозуміння, яка не була чисто церковна, а радше політична. Та крім недостачі дійової унійної ідеї, бракувало також людей великого формату для цієї справи, а то й відповідного спокою й обставин для конструктивної праці для єдности. Ми вже бачили передше величину і число потреб, які займали увагу і сили Заходу; неменше зайнятий був Схід. А до того треба пригадати такий нпр. факт, що через тих 500 літ, про які мова, не було тяглости проводу ні з одного, ні з другого боку; доказом того факт, що за цей час на римськім і кон-стантинопільськім престолі змінилось яких 90 папських чи патріярших управлінь; а це не влегшувало далеко-йдучих плянувань та довгореченцевої праці.

Вкінці слід відзначити ще і той факт, що саме в тому 500-літті оформився отой “контемплятивний” тип східнього, і “активний” західнього християнства. Знайшовшись ступнево в мусульманському світі і в турецькій державності, Схід був змушений замкнутися в собі, звузити свої лави та прийняти оборонні позиції відносно нової дійсности; звідси втратив він контакт із світом і з суспільністю та з громадським, культурним, політичним, державним життям і проблемами; східне християнство стало “не від цього світу”, плекало традиції, вірно зберігало передання батьків, установлені в інших обставинах, і відкидало нові спроби знайти становище до труднощів, потреб і проблем окружаючого нового світу дійсности.( Сьогоднішні дослідники Сходу (головно на заході Европи) досліджуючи східню ментальність, аналізують вислід історичного розвитку, але не узгляднюють належно причин того історичного процесу,- тому вони витягають дуже абсолютні, засадничі висновки, і можна сказати – історіографічно ще й поглиблюють розрив Схід-Захід та віддаляють можливість якоїсь синтези, хоч мають на цілі наслідок якраз протилежний: наближення й поєднання.) Захід, навпаки, знайшовся в самій гущі подій світу й суспільности, прийняв як свою місію – працю над розв’язкою проблем світу. Доказом того хочби наявність 11 Вселенських Соборів, за 550 літ історії, скликаних на Заході.

З такими ціхами і прикметами знайшлася Східня Церква в по-тридентській добі, і в часах католицької проти-реформи; вона хоч і не була спрямована прямо проти чи в бік Сходу, однак не могла не заторкнути цієї основної справи: відносин Сходу і Заходу та проблеми церковної одности, хоч цієї справи не заторкав виразно Тридентський Собор 1545-1563 рр.

У добу Йосафата східня Церква ввійшла з такими недоліками, потребами, проблемами: а) В загальному – відсепарування від життя і потреб народів, які попали в турецьку залежність та стали предметом мусульманської місії; втрата контакту з світом і його проблемами; замкнення в традиційності, з занеханням розв’язки актуальних проблем, релігійних і церковних; б) у своєму проводі – брак одного вирішного проводу на Сході; ізоляція і нечинність константинопільського патріярхату, обмеженого турецькою владою та неспосібного, через нецерковний добір кандидатів; від упадку Константинополя патріярхи майже не цікавилися справами київської митрополії, над якою перебрали патронат польські королі, – за вийнятком прохань про милостиню, для плачення податків і баришів султанам; щойно під кінець XVI ст. особисто (Єремія II) чи через своїх делегатів (Кирило Лукаріс, Никифор, Мелетій Піґас, пізніше єрусалимський патр. Теофан, а згодом, у часах Хмельниччини й козаччини, різні єпископи і патріярхи) візантійський патріярхат почав знов інтересуватися Україною; перекупство і продажність церковних урядів і достоїнств, відповідно до єрархічних ступнів та залежности. У 1600 році автор “Антіррезіса або Апології” між іншим так характеризує стан східньої візантійської єрархії: “Між старшими і настоятелями церковними скрізь панує лакімство, симонія, лож, ненависть, обмова, впертість, гордість, зарозумілість та інші поблудження… Про знання Св. Письма й інших духовних справ нема що й говорити! Не знайдеш між ними докторів і добрих проповідників навіть зі свічкою… У монашому стані немає ні послуху ні страху перед законом… Із монашого стану св. Василія лишилася тільки тінь, а сама ідея загинула…”.( “Антіррізіс або Апологія”, Вильно 1600 (по-польськи; в 1598 – по-українськи,- традиція вказує на Петра Аркудія, грека,- новіші історики вважають автором І.. Потія, за співпрацею Аркудія, і припускають також латинський текст,- пор.Грушевський, VI, 588.) До того серед вищого духовенства почали закрадатися протестантські ідеї й доктрини; в) у народі – брак духовної освіти, який спричинив перенаголошення зовнішньо – обрядових форм; формалізм, занедбання сакраментального життя, моральні надужиття, зокрема в подружньому і родинному житті; фанатизм і нетолерантність до інаковіруючих, які зросли до крайніх меж, зокрема в відношенні до латинського Заходу.

Все це ввійшло в добу Йосафата, в оте ХУІ-ХУІІ ст., щоразу зростаючи на верхах і на низах; мусульманська релігійна агресивність зовсім перепинила християнську місію, ізолювала християнство та помалу і ступнево працювала над його повною ліквідацією, користуючись у тому повною піддержкою турецької влади і громади. Про такий стан свідчить М. Смотрицький, відбувши свою подорож на Схід у 1624-1626 рр., щоб скріпитись духовно в своїх душевних сумнівах; зі Сходу він повернувся вповні розчарований та прийняв Берестейське Порозуміння і єднання з Римом. (У липні 1627 р. Пр. Листи Йосифа Велямина Рутського, Рим 1956, стор. 195, із дня 10. 7. 1627, у якому повідомляє про Смотрицького Папу Урбана VIII; пор. С. С. Сабол, ЧСВВ, Про Мелетія Смотрицького – протн-католицького полеміста, Рим 1951 (по-лат.).) Згодом і П. Могила в 1645 р. вважає Візантію задля турецької неволі, неспосібною дати порятунок і провід східньому православ’ю. Все це було відоме в Україні, було боляче переживане та викликало серіозні думи про майбутність. Із Сходу приходило в Україну тільки ще більше замішання, а пожвавлені зв’язки від кінця XVI століття носили сповиди турецького політичного сондування, а принайменше простого збирання милостині чи оплат, – навіть за рахунок різних привілеїв і поступок (оснування московського патріярхату в 1589 р., цілий ряд ставропігіяльних привілеїв в Україні між 1580-1620 рр.).

У таких обставинах і в такому положенні східньої і західньої Церкви, Українсько-Білоруська Церква мусіла шукати і знайти своє місце, своє спасіння, свій порятунок у своєму незавидному становищі й положенні.

в. – Стан Українсько-Білоруської Церкви. – Історія українського християнства і Церкви починається з другим тисячоліттям історії Церкви взагалі. Хоч східньо-европейський простір виступає досить пізно на світову християнську арену, але в своїм правдивім євангельськім неофітизмі він скоро доганяє вселенську християнську громаду. Київське християнство дуже скоро знаходить своє належне й гідне місце між християнськими народами. Українську Церкву княжої доби можна вже з XI століття ставити поруч з іншими Церквами першого тисячоліття. Вона швидко опановує простір і людину та проявляє всі форми християнського життя й дії. Єрархійна організація, просякання християнської віри і поведінки в усі частини цього простору, в усі верстви народ}’, в усі ділянки життя, – у сто років по хрещенні є вже завершеним фактом: Україна і Білорусь стають християнськими державами, в усіх напрямках. (Пор. працю М. Чубатого, Історія Християнства на Руси-Україні, т. І, Рим 1965, зокрема стор. 756-761 (“Київське християнство в ідеології і практиці”), та стор. 762-767 (“Київська Церква і Вселенське Християнство”).) Християнське віровчення, християнське сакраментальне життя і культ знаходять свій повний вияв у правовірних формах, без затримок чи відхилень. Єрархія, духовенство, чернецтво, миряни – від князя до простолюдина, беруть повну участь у релігійному й церковному інтенсивному житті. Церква і її члени є в українському народному, громадському, культурному, державному, а навіть політичному житті, а не – понад чи поза ним. Українське християнство є активного типу, звернене, а не відвернене від світу і його справ. Політичні незгодини є великим лихом, але не перешкодою. І тому цілу княжу добу треба записати в позитиви історії українського християнства.

Першого поважнішого удару зазнає українське християнство і його Церква в часи татарського лихоліття. Паде українська християнська держава, і Церква мусить на свої плечі перебрати провід народу та подбати про його буття й розвиток у тяжку добу лихоліття. Фактично Церква виконує добре свою ролю і за татарського лихоліття та здобуває собі респект навіть в обличчі наїзника й окупанта. (Пор. Енциклопедія Українознавства, т. І, стор. 606.) Але в XIV ст. українсько-білоруським простором починають цікавитися політичні сусіди: Польща, Литва, Московщина. Старокняжий український простір знаходиться від XIV ст. під трьома окупантами. І з причин окупаційної політики Київська митрополія зазнає першого основного удару: поділу, а з тим і втрати сили і значення, – стаючи предметом торгів, шантажу і насильства окупантів. Київські митрополити опиняються в Москві; українські землі оформлюються в галицьку митрополію, білоруські – в литовську (рр. 1303 і 1353) і між ними йде тяжка боротьба, і церковна, і політична, за перевагу й об’єднання під одною владою; починається боротьба за київську митрополію між Москвою і Візантією, з сумними наслідками множення митрополитів і юрисдикцій (1378-1448). У часі цього двобою відпадають митрополії галицька й литовська (рр. 1390), а залишаються Київ і Москва, з претенсіями на цілість та із змінною перевагою то одної то другої (1400-1448). Щойно по Фльорентійському Соборі в 1448-1458 рр. приходить до остаточного вирішення спору – в формі розділу Києва і Москви на осібні й незалежні від себе митрополії-Церкви. І Візантія, і Москва, і по-фльорентійський Київ санкціонують цей поділ, а папський Рим надає йому свого підтвердження. (Пор. Документи Римських Архиєреїв до історії України, том І, Рим 1953, стор. 145, булля Пія II, із дня 3. 9. 1458; пор. також “Записки ЧСВВ”, т. IV, Рим 1963, присвячений митроп. Ісидорові та його часам.) Від 1458 р. Москва канонічно і фактично заживає власним, відмінним життям, і створює своє московське християнство і Церкву, не інтересуючись і не впливаючи на життя й долю українсько-білоруського християнства та його Церкви, і навпаки (рр. 1458-1658).

Так із 1458 р. Київська Митрополія стає помісною Українсько – Білоруською Церквою в Польсько – Литовській Державі, спершу – за фльорентійською католицькою формулою (1458-1508), а згодом у формі візантійської юрисдикції (1510-1595), радше канонічного й номінального характеру, як фактичного і адміністраційного. (Від часу Ісидора і Григорія II (1452-1472) до митроп. Йосифа II (1507-15021) київська митрополія вдержує тісний зв’язок із Римом на базі Фльорентійського Порозуміння 1439 р., з його митрополитуванням починається нове відчуження, без жодного формального акту з одного чи другого боку, фактичне незаінтересування константинопільського патріярхату долею київської митрополії має також причину в цій канонічній позиції Києва.) Польсько-литовська державна і церковна влада, фактично спершу відізольовує її від Риму, а згодом і від Візантії, – перебираючи над нею патронат і створюючи своєрідну політичну церковну автокефалію. Конфінована отак польсько-литовською державно-політичною владою, латинською єрархією і клиром та польською шляхтою – Українсько-Білоруська Церква, опинившись у повній ізоляції від вищих церковних центрів та від допливу нових ідей і підмог, зіступила на дно свого релігійного й церковного лихоліття. І так як турецька неволя довела Візантійську Церкву до її глибокого занепаду, так польська неволя Українсько-Білоруської Церкви виявилася в проявах глибокої релігійно-церковної кризи, в яку вона ввійшла повнотою саме в оту добу Йосафата (1550-1650).

Головні причини і головні вияви релігійно-церковного занепаду Церкви в Україні й Білорусі можна зібрати загально в такі пункти: 1) Державно-політичний протекторат польсько-литовського февдалізму над Церквою і втручання світського елементу в церковні справи, скріплені в XVI ст. ще й протестантськими ідеями, які спричинили параліч церковної влади, надужиття й зісвітчення церковного життя, – з усіма наслідками; цю причину і цей вияв ствердив уже Виленський Синод 1509 р. і старався лиху зарадити, але без успіху; (Виленський Синод 1509 р., скликаний митроп. Йосифом II Солтаном займався передусім направою церковного правопорядку та змагав до унезалежнення Церкви від вмішування світських чинників. Синод видав 15 правил: про єпископів, духовенство, чернецтво. Він являється одним із великих синодів української Церкви перед Берестям.) щойно Берестейський Синод 1596 р. сперся на досягнення тридентської проти-реформи, поставив рішучий спротив та повів Церкву до відродження; 2) Повний брак екуменічного думання, з послідовним звуженням католицької ідеї до латинства, з нетолерантністю до іначедумаючих і іначеславних (обрядово) християн, та з послідовним невмісним церковним прозелітизмом на шкоду Сходу, – який відірвав від Українсько-Білоруської Церкви ЇЇ провідні, думаючі, впливові верстви, залишаючи за нею тільки нижчі верстви духовенства й мирян; щойно ідея східнього католицизму була спроможна перепинити цей процес, який зайшов уже дуже далеко; 3) Зідентифікування католицької проти-реформи з інтересами польської державної і церковної політики на українсько-білоруських землях, – компромітуючи тим святу і потрібну церковну та релігійну справу в широких і різних кругах народу, з тяжкими надужиттями з одного боку та драстичною реакцією з другого (козацькі повстання).

Для кращого зрозуміння явищ, які заіснували в добу Йосафата, і кращого розуміння його поведінки і його діяльности, можна і треба відзначити в тому часі такий стан у різних ділянках життя Церкви.

І. – Положення єрархії. – Ключевим елементом релігійно – церковного життя була єрархія, від якої залежав розвиток чи упадок Церкви. А від часу Фльорентійської Унії на її вибір, на її прикмети, і на її поведінку мав вирішний вплив польський февдальний “патронат”, – від митрополитів починаючи, а на архимандритах кінчаючи; і цей патронат держава виконувала не за церковними, але за політичними, державними чи іншими засадами, підбираючи відповідно до них особи та визначуючи їх прикмети. Звідси на практиці запанували тяжкі надужиття, а то й повна сваволя з боку володарів, що довело до скасування виборного начала, фаворизування шляхетського стану, звертання уваги на економічні користі й державні заслуги. (Пряме втручання королів у назначування митрополитів, єпископів, архимандритів, вирізнювання шляхти, преміювання церковними посадами й маєтками за державні, а навіть мілітарні заслуги, подавання “духовних хлібів” зубожілій шляхті – спричинило, що особисті кваліфікації єрархії впали дуже низько та витворили її поведінку незалежною від церковної влади, знеможливлюючи церковну контролю й направу надужить.) Витворилася, а в XVI столітті всевладно запанувала державна система, яка у визначуванні церковної влади сприяла карієризмові, симонії, підкупству й продажності, підступності й насиллю, – із загальним наслідком, який у 1620 р. Захарія Копистенський у своїй “Палінодії” коротко схарактеризував такими словами: “Єпископські й митрополичі столиці займали люди негідні, що творили (Церкві) ганьбу, сором і гріх,” (Пор. Захарія Копистенський (– 1627), Палінодія, іли кніга оборони католіческой апостопьской восходной Церкви і святих патріярхов і про греків і русів християн, написана в листопаді 1621 р. Видана друком щойно в “Русской Исторической Библнотеке”, т. IV, в 1878 р. А. Іщак у “Богословії” (Львів 1930-1935 рр.) дав аналізу твору й біографію автора.) ставши не постирями й духовними батьками та провідниками, але адміністраторами церковних маєтків та конкурентами шляхетської погоні за правами, привілеями, маєтками, владою й наживою. Таке, за малими виїмками, є загальне положення єрархії в XVI ст., і тут головне джерело лиха Церкви, яка опинилася без відповідного, гідного й успішного проводу.

II. – Положення клиру. – Брак прикладу, проводу й авторитету збоку єрархії, і рівночасний натист шляхетського свавілля, яке внесло у старинний інститут церковного “ктиторства” елементи февдального польского патронального права і практики, спричинили поважний занепад серед клиру Українсько-Білоруської Церкви. Серед різних проявів занепаду, надужить і лихоліття клиру, можна і треба звернути увагу на такі загальніші явища: а) брак священицького вишколу через недостачу відповідних шкіл-семінарій, через мінімалістичні вимоги до кандидатів духовного стану (знання обрядів, читання, головні правди віри), через невистачальну методу добору (сини священиків, поручення патронів і ктиторів); (Пор. Й. Сліпий, Історичний огляд виховання духовенства в Католицькій Церкві загалом, зокрема на Україні, у “Праці Гр.-Кат. Богословської Академії”, І-ІІ, Львів 1935.) б) недоладки духовенства, які виявлялися в симонії (оплати для ктиторів і владик) і в нарушуванні церковних канонів (двоюжонство, торгівля, п’яництво, хапчивість і здирство за церковні треби), – які паралізували їх душпастирську і священицьку діяльність між народом, із повною затратою пошани й авторитету; (Пор. “Правила для священиків”, зготовлені св. Йосафатом у 1618-1621 рр., які ілюструють потреби тодішнього духовенства в церковній площині. Гл. нижче, розділ V.) в) повне поневолення з боку всевладної шляхти й панства, вищого й нижчого рангу, про що свідчить грек Петро Аркудій ось якими словами: “їм відбирали церковні маєтки, їх трактували нарівні з простолюддям, їх ставили нижче гарбарів і шевців… на них накладали податки за кожну церковну обслугу, і то такі податки, що їх не накладали ні на жидівських рабінів, ні на магометанські мечеті… Хто ж тоді буде шанувати руських священиків, коли їх не шанують їх власні пани, і то ті, що себе вважають за русинів!”. (Пор. цей висказ П. Аркудія (1562-1633), в Антіррізіс (Вильно 1600), який новіші дослідники приписують І. Потієві; гл. М. Грушевський, цит. тв., т. VI, стор. 558-9.) А виленський архимандрит Лев Кревза, пізніший смоленський архиєпископ, писав у 1617 р. в своїй “Обороні З’единення”: “У Царгороді султан, у Москві великий князь, а в нас кожний шляхтич, що має свого священика, править ним як хоче”. (Пор. Русская Историчоская Библиотека, т. IV,- пор. А. Ґепен, Святий Йосафат і Греко-слов’янська Церква в Польщі і Росії, том І, Париж 1897, Вступ, стор. 104.) І ці слова очевидців та людей, які спостерігали обставини життя, вповні вияснюють стан тодішнього православного духовенства в Українсько-Білоруській Церкві доби Йосафата.

III. – Чернецтво. – Занепад Українсько-Білоруської Церкви в XVI ст. досягнув і манастирських мурів, які охороняли серце духовного життя народу та з яких виходили кандидати на провід єпархій. Галицька шляхта в 1586 р. писала до митрополита Онисифора Дівочки: “У манастирях замість ігуменів і монашої братії живуть пани з жінками й дітьми, і святими церквами володіють і заряджують…”; (Пор. Ґепен, цит. тв., Вступ, стор. 98, за С. Соловйовом, Исторія Россіи с древнейших времен, т. X, стор. 17, Москва 1860.) а згаданий уже Лев Кревза, виленський архимандрит, і товариш та наступник Йосафата писав у своїй “Обороні З’єдинення”: “Чернече життя (перед Берестейським З’єдиненням) так підупало, що опріч одежі та зверхнього вигляду, не було нічого чернечого. Говорити про це – і жалко, і соромно.” І це було в таких осередках як Києво-Печерська Лавра та Виленська Свято-Троїцька Архимандрія, не згадуючи про менші манастирі. Патрональне і ктиторське право, переступивши свої межі, підірвало манастирський лад, через невмісне встрявання, а головно через передачу манастирів невідповідним і негідним настоятелям. (І тут панувало всевладне патрональне і ктиторське право, за системою “подавання духовних хлібів”, часто єпископи старалися для себе про багатші манастирі й архимандрії, щоб манастирськими прибутками побільшити свої доходи, живучи поза манастирями, вони не дбали про ченців і манастирський лад та нераз просто змушували манастирську братію подбати про себе на власний розум, із послідовним волокитством по селах, містах та панських маєтках.) Не було кому вдержати в манастирях відповідного духа, припильнувати правопорядку, переводити селекцію в виборі кандидатів, усувати надужиття, підносити релігійне й духовне життя. Незнання, вигідливість, непостійність, брак жертви та вкінці волокит-ство звели чернецтво до того, що просто треба було починати від основ. І цю основну реформу чернецтва, зразу по Берестейськім З’єдиненні, почали власною особою і прикладом, а згодом відповідними розпорядженнями і проводом, Йосафат Кунцевич та Йосиф Рутський, із виленського Свято-Троїцького манастиря.

IV. – Миряни. – Через клясове зрізничкування мирський елемент Українсько-Білоруськоі Церкви треба розглядати під потрійним аспектом: боярство, міщани, простолюддя. Таке розрізнення оправдане також через окрему поставу в відношенні до релігії й Церкви.

а) Боярство. – Українсько – білоруське боярство руського обряду було подвійного походження: княжого і шляхетського. Княже боярство принесло в цю добу своє давнє привілейоване становище правного й соціяльного характеру, княжої та литовсько-руської доби; шляхетське боярство було продуктом Польсько-Литовської Держави та в Люблинській Унії 1569 р. досягло свого правного, хоч не здобуло соціяльного зрівняння з боярством княжого походження. Крім українського боярства жило на цих землях боярство польсько-литовське латинського обряду, а то й протестантського віровизнання. Крім шляхетських привілеїв, українське боярство перейняло всі проблеми й недоліки тодішньої панівної верхівки занепадаючого земельного февдалізму, на шляху до абсолютної монархії; та в польсько-литовській державній дійсності воно створило питомий собі варіянт: привілейовану шляхетську республіку, конкуренційну до монархії, яку постійно обмежувало в правах і дії на користь власної станової свободи, а то й повної сваволі, — виключивши від цих благ інші стани: міщанство і селянство, з яких це останнє воно опанувало соціяльно й економічно на свою службу і послугу. Привілейованість свою воно розтягнуло і на справи релігійні, головно коли в цьому просторі прийнялися протестантські ідеї, використовуючи їх на свою користь.

Як усе боярство Польсько – Литовської Держави (зокрема по 1569 р.) потягнулось до Варшави та Вильна і українське боярство, заманене міражем влади; для центральних державних інтересів, воно почало занедбувати інтереси земель і народу, – жертвуючи національністю, а навіть вірою. І боярство прискореним темпом залишає свою руську Церкву на користь католицизму чи й протестантизму, а вона втрачає свою впливову, освічену й економічно сильну верству та стає легкою добиччю ворожих їй сил. Релігійний опортунізм, а то й індиферентизм та раціоналізм боярства негативно відбиваються на долі віри й Церкви, спричинюючи її занепад. (Через закордонні студії маєтного боярства входять на українські землі і в шляхетську верству гуманістичні та протестантські погляди Заходу, як твір штучний і неорганічний, а з тим негативний у наслідках, головно щодо віри й Церкви.)

Серед давніх княжих і боярських родів як Санґушки, Чарторийські, Збаражські, Слуцькі, Вишневецькі, Заславські, Четвертинські, Корецькі, Ружинські, Семаш-ки, Хребтовичі, Чапличі й десятки інших, вибивається своїм давнім походженням, а передовсім політичною й економічною силою рід князів Острозьких, який у цілому XVI ст. відіграє першу ролю, переймаючи й усі інтереси, і всі недоліки тодішньої боярської верстви. Він також переходить прискорений шлях відходу від своєї національности й віри, і то протягом одного покоління. (Рід Констянтина Констянтиновича Острозького з Острога на Волині з XV ст. (у бічній лінії кн. Заславські) загинув із смертю Івана (Януша) в 1620 р. Внучка Острозького – Анна-Альойсія вже почувалася полькою,- маєтки Острозьких перейшли на Заславських, а згодом до Санґушків. Про ролю Острозького в XVI ст. порівняй М. Грушевський, Історія України-Руси, т. V, Київ 1905 р. (за поазбучним показником імен). Про рід Острозьких писав ще в 1783 р. Ігнат Стебельський, у своїй “Хронології” і в “Додатку до хронології”, Вильно 1782-1783 (по-польськи).) Великий протектор Українсько – Білоруської Церкви, кн. Констянтин Острозький (1526-1608) є свідком релігійного розколу у власній родині (1580 рр.), і тільки смерть заощаджує йому чергового удару – бути свідком відходу його нащадків у польський табір. Такий приблизно шлях пройшли всі вище згадані роди, і то протягом останніх десятиріч XVI ст., – не спромігшися знайти спасенної розв’язки між політичними і церковними інтересами. Щойно східне католицтво давало таку логічну розв’язку, погоджуючи ці інтереси в одну органічну цілість. Та ця розв’язка прийшла з великим спізненням і не могла вже врятувати і закрити пролому в рядах українсько – білоруської шляхти. На жаль, пізніша полеміка, проти всякої наглядности та фактів, приписала цю втрату за рахунок українського східнього католицизму.

б) Міщанство. – Наслідком політичних, соціяльних, економічних, національних і релігійних перемін XVI ст. було те, що українсько-білоруське міщанство залишилося не тільки поза політичним життям держави, але і поза спільністю інтересів власної міщанської верстви, через своє церковне положення. У цеховій фаховій організації міщанства та в правовім укладі міст за магдебурзьким правом, українські міщани східнього обряду не знайшли належної рівности та забезпечення своїх інтересів і віри. (Про розвиток міщанства на українських землях узагалі пор. М. Грушевський, Історія України-Руси, т. V, стор. 222-236,- про упослідження українського міщанства пор. стор. 237-250 і т. д.) Щоб устоятись та створити успішну оборону перед протестантами і католиками, українське міщанство створює свою власну організацію: братства, – які спершу мали передусім церковні цілі: подбати про свою церкву і віру; пізніше ці завдання поширюють і на культурні й національні, а вкінці й політичні цілі, даючи важливу піддержку козаччині Сагайдачного (1615-1623 рр.) та Хмельницького (з 1648 р.). За стрункістю своєї братської організації та з позицій своєї економічної сили міщанство перебирає провідну ролю народу і його Церкви, залишену боярством. Та опинившись неочікувано на такому становищі, міщанство дуже скоро набирає деяких негативних рис, питомих людям без традиції та органічно невизрілих. Почуття своєї матеріяльної сили і значення та брак відповідної контролі й коректив із боку інших верств, перероджується в жажду влади, впливу та певних громадських сатисфакцій, пофальшовуючи так свою місію і ролю. Через свою братську організацію в церковній ділянці міщанство починає диктувати духовенству та навіть хоче перейняти над ним контролю, не виключаючи єрархії. (Це прямування виявляється в русі за ставропігіяльними привілеями, передусім у другій половині XVI ст. та в перших десятиріччях XVII ст. Осібну дисертацію про братства в Україні пор. в М. Грушевський, Історія, т. VI, стор. 498-538, де розглянено зокрема історію Львівського Братства.) В шуканні признання й сатисфакцій, впливу і свободи воно кидається шукати ставропігіяльних привілеїв, – від першого з черги переїзного східнього достойника, якому був на руку міщанський гріш. Інакше годі пояснити собі оті різні ставропігії константинопільські, антіохійські чи єрусалимські, а навіть олександрійські, – знехтувавши своєю безпосередньою київською церковною владою, відносно якої воно поводиться незалежно, а то і владно. Крім загального і панівного браку релігійної освіти та недоліків сакраментального життя, чи перенаголошення обрядового формалізму та нераз чисто крамарської дрібничковости, – жажда церковної контролі та зверхности являється головною негативною ціхою міщанства цих часів.

І саме з тієї верстви походив Йосафат та з нею мав найбільші труднощі в своїй діяльності. Були це міщанські братства у Вильні, Полоцьку, Витебську, Мотилеві та Орші, які старалися зламати Йосафата – ченця, священика, архимандрита, архиєпископа, аж до підсування йому купецьким шляхом грошевих сум за бажані поступки, а накінець довели до витебської трагедії 1623 р.

Вкінці слід відмітити ще одну негативну ролю, яку відіграло зорганізоване в братства міщанство: полеміку, яка загострила відносини внутрі українського народу на переломі ХУІ-ХУІІ ст. (1595-1625). Уся полемічна література була майже виключно ділом міщанських братств та велась у трикутнику: Львів-Вильно-Київ. Через легкість книжної продукції в братських друкарських підприємствах, а також задля великих можливостей успішної й детальної кольпортажі через розгалужену купецьку сітку, полемічна література між українським католицтвом і православ’ям стала майже щоденним явищем, яке викликає подив навіть у сьогоднішніх часах технічного друкарства. (Пор. М. Грушевський, Історія, т. 6, стор. 537-563.) Можна сказати, що братства вможливили створення тієї публічної опінії, яка довела українсько-білоруську полеміку до стану кипіння та згодом до ексцесів, яких наслідки відчуваються і до сьогодні. Міщанство перенесло тонку релігійну й церковну дискусію з церковних кругів у широкі непідготовлені маси, серед яких компетенцію і розважність заступили пристрасті, яких уже не можна було вдержати в межах доцільности й поміркованости.

в) Простолюддя. – Соціяльне положення простолюддя, зокрема селянства в добі Йосафата немало причинилося до релігійно – церковного стану Українсько-Білоруської Церкви тих часів. Вийшовши зі справедливого ладу княжої доби у часах Литовсько-Руської Держави, воно втішалося досить широкою самоуправою та задовільним економічним положенням. Однак із політичним і соціяльним розвитком Польсько-Литовської Держави в XVI ст., під впливом шляхетського або польського права, воно почало скоро втрачати в користь шляхти своє сільське самоврядування та право на землю і свободу; на українсько-білоруські села насунула чорна хмара панщини, рабства й безправ’я, яку наводили польські пани і шляхта, а за ними і українсько-білоруське боярство, – заманене економічними користями і шляхетським свавіллям. (Пор. М. Грушевський, Історія, т. V, стор. 107-221, зокрема про закріпощення селянства: стор. 165-176,- у Галичині стор. 186-191, і т. д.) Із колишніх 14 днів панщини на рік, уже в другій половині XVI ст. вона дійшла і до трьох днів на тиждень, – із рівночасною затратою права на посідання землі, на особисту свободу та права на суд, які передано шляхті. За цим пішов повний визиск селянства, його ожебрачення, затрата ініціятиви, занепад освіти, а з тим і здичавіння поведінки. Зіпхнене на самий спід тодішнього суспільства шляхетським свавільством, залишене напризволяще міщанством, яке було зайняте своїми магдебурзькими правами і привілеями, – селянство опинилося там віч-на-віч із нижчим духовенством, яке також, досягнувши глибин свого приниження, замкнулося в свою родову священичу кастовість. У таких обставинах природна духова шляхетність і благородність українсько – білоруського хлібороба зазнала тяжкого удару; щоденна “житейська” нужда й журба за прожиток витворила серед простолюддя грубий матеріялізм, намножила різні форми моральних пороків та спричинила безвихідь і безпросвітність, які перекинулись і на релігійну й церковну ділянку. Описуючи тодішній стан духовенства, Мелетій Смотрицький писав у своєму “Треносі або Плачі”: “Хто із священиків дбає про спасіння душ? Хто дає поживу для зголоднілих сердець?… Як довго вже на нашій руській землі простий народ по селах, містечках і містах не знає, що таке християнська віра, не знає нічого про Святі Таїнства, про молитву “Отче наш”, “Вірую”, про 10 Божих Заповідей! Ніхто не знає потіхи християнської, тому кожний живе як худоба.” (“Тренос” появився у Бильні 1610 р., та був знятий із продажі за розпорядком державної влади, як шкідливий для громадського спокою.) Такий самий стан бачив і полоцький архиєпископ Йосафат, коли в 1618-1621 рр. узявся до великої обнови духовенства й народу. Треба було просто зачинати від щоденної молитви, від “Отче наш”, від очищення душі з пороків, від отих занедбаних і незнаних 10 заповідей Божих, – і він видає свій “Катехизм”, видає “Правила” для священиків, у яких головною ціллю було наладнати душпастирство. Це був подих загально-европейської по-тридентської реформи Церкви, який через Берестейське Порозуміння дістався і на українсько-білоруські землі та став діяти і в українській Церкві. (Пор. ДБ, І, стор. 221-234,- Тридентський Собор видав окремі розпорядки про катехитичне навчання народу, з тих часів знаний славний катехизм Петра Канізія, з ОрденуЄзуїтів.) І якщо б це Берестейське Порозуміння не мало іншого успіху, як тільки піднесення народу й Церкви, то воно само виправдало б відважне й тяжке рішення української єрархії в 1595 р., яка була свідома свого обов’язку совісти, коли писала до Климента VIII отакі слова: “Отож …. зваживши на наш обов’язок не шкодити і собі самим, і вівцям Христового стада, які належать до нашої дбайливости, і не бажаючи обтяжувати нашої совісти через погибіль стільки душ, яка походить із цього непорозуміння, – ми постановили, з Божою допомогою, приступити до тієї єдности, яка передше була між Церквою східньою і західньою, і яку наші попередники встановили на Фльорентійському Соборі.” (Пор. текст рішення єрархії з 12 червня 1595 р., підписаний 9 єпископами і 1 архимандритом,- пор. Ю. Гофман, Рутеніка, Рим 1925, стор. 140.) Так упадок Церкви став початком нової доби, для якої трудився і за якої здійснення віддав життя Йосафат Кунцевич.

катехизм

Молитва св. Папи Івана Павла ІІ за Україну в церкві св. Миколая на Аскольдовій Могилі

«О Всеблагая Діво Маріє, Зарваницька Богородице, дякую Тобі за ласку перебування на київській землі, з якої світло Євангелія поширилося по всій Україні. Тобі, Мати Божа і Мати Церкви, перед Твоєю чудотворною іконою віддаю у руки мою апостольську подорож в Україну.

Пресвята Мати Божа, покрий Твоїм Материнським Покровом усіх християн, чоловіків та жінок доброї волі, які живуть у цій великій країні. Провадь їх до Свого Сина Ісуса, Який для всіх є Дорогою, Правдою і Життям. Амінь».

редакційна колегія


  • ПОЖЕРТВА

реквізити парафії для пожертв:

РГ УГКЦ Парафії Св Миколая на Аскольдовій Могилі,

код: 20051904 Ощадбанк АТ,

iban:  UA543226690000026003300218570

http://askoldova-mohyla.org/uk/

 

Офіційний сайт жіночого вокального ансамблю "Аніма" УГКЦ св. Миколая Чудотворця на Аскольдовій Могилі

 http://anima.askoldova-mohyla.org/